ဂုဏ်ပြုပါ။

လက်မှတ်
208861ab
Environmental Management System အောင်လက်မှတ်
လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အောင်လက်မှတ်
ဂုဏ်(၁)
ဂုဏ်(၂)
ဂုဏ်(၃)ပါး၊
ဂုဏ်(၄)ပါး၊
ဂုဏ်(၅)ပါး၊
ဂုဏ်(၆)ပါး၊
ဂုဏ်(၇)ပါး
ဂုဏ်(၈)ပါး
ဂုဏ်(၉)ပါး၊